Wyniki oraz stan realizacji prac

 

Wyniki badań wstępnych
Podczas lata 2010 roku prowadzono pomiary transportu i akumulacji eolicznej na obszarze Doliny Ebby przy użyciu własnoręcznie skonstruowanych chwytaczy.
W centralnej części doliny zlokalizowano automatyczną stację rejestrującą prędkość i kierunek wiatru. Pomiary były prowadzone w okresie od 26.07.2010 do 21.08.2010 z częstotliwością co minutę. Średnie prędkości wiatru w analizowanym okresie wynosiły 3,83 m/s, przy czym podmuchy wiatru dochodziły do ponad 21 m/s. Dominowały wiatry z południowego zachodu. Oznacza to, że w okresie lata w obrębie doliny brak jest permanentnych warunków korzystnych dla występowania procesów eolicznych. Wiatr osiąga prędkości powyżej 5 m/s jedynie okresowo. Transportowany jest głównie dobrze wysortowany drobnopiaszczysty materiał (z dominacją frakcji 0,125 mm). Bardziej szczegółowe badania powinny być przeprowadzone szczególnie w okresie jesieni, gdy wystepują relatywnie silniejsze wiatry. Interesujący jest fakt, iż największa ilość materiału nie była transportowana z południowego-zachodu (dominujący kierunek wiatru) lecz z północy (38% materiału), północnego wschodu (28%) oraz północnego zachodu (18%). Są to kierunki, z których obserwowane były wiatry o największej prędkości.
Podobne badania prowadzone były również podczas wypraw w 2011, 2012, 2013 i 2014 roku jednak w związku z brakiem środków finansowych oraz niezbędnego sprzętu pomiarowego potwierdzono jedynie wcześniejsze obserwacje (wielkość akumulacji eolicznej w okresach letnich 2012 i 2013 wahała się od 3 do 847 g/m2, w zależoności od sytuacji morfologicznej oraz występującej pokrywy roślinnej). Pozwoliło to jednak na zdobycie cennego doświadczenia badawczego i pokazuje duży potencjał tkwiący w badaniach tego elementu systemu polarnego.

Prace terenowe we wrześniu 2015 roku
1. Dnia 9.09.2015 zainstalowano zakupioną w ramach projektu stację meteorologiczną.
2. Tego samego dnia w pobliżu nowej stacji meteorologicznej umieszczono 9 chwytaczy typu MDCO. Pozostaną one w terenie, aż do początku lipca 2016 roku.