Deklaracja dostępności - Stacja Polarna "Petuniabukta"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stacji Polarnej UAM "Petuniabukta".

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
- część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego
- nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu
- większość plików PDF i DOC nie jest zgodna ze standardem WCAG 2.0
- brak nawigacji menu z poziomu klawiatury

Wyłączenia: dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku (dozwolone wyłączenia wskazane w art. 3.2 Ustawy)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-05
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Rymer
E-mail: krym (at) amu.edu.pl
Telefon: +48618296189

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Adres: ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań
E-mail: ibcz (at) amu.edu.pl
Telefon: +48618296191
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Stacja Polarna UAM PETUNIABUKTA
Miejsce: Spitsbergen, Svabard

Kierownik obiektu: mgr Krzysztof Rymer, krym (at) amu.edu.pl

Opis: Ze względu na swoją specyfikę budynki Stacji Polarnej UAM "Petuniabukta" w żaden sposób nie są dostosowane do korzystania przez osoby o szczególnych potrzebach. Wejście do budynków jest podniesione ze względu na lokalne przepisy dotyczące ochrony wieloletniej zmarzliny.

Stacja ma charakter wybitnie terenowy i jest zlokalizowana w wysokiej Arktyce (archipelag Svalbard) za kołem podbiegunowym północnym. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Stacji brak jest sieci drogowej i jakichkolwiek pojazdów.

Deklaracja dostępności